ทรงก้าวหน้าการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างแน่นแฟ้น
ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ และทรงรับพระราชอาคันตุกะ
และแขกของประเทศอย่างสมพระเกียรติ
ด้านการทูต ทรงให้ความสำคัญกับพิธีถวายพระราชสาส์นตราตั้งและอักษรสาส์นตราตั้ง
โดยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนพระราชทานพระราชดำรัสและกำลังใจ
แก่คณะเอกอัครราชทูตไทยประจำต่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด
ในยามที่มิตรประเทศเกิดวิกฤตภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตา
เช่น พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งไปยังสาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นอกจากนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
แก่ชาวต่างชาติและชาวไทยเชื้อสายต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ดำรงอยู่อย่างร่มเย็นเสมอมา
เช่น พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่ถนนเยาวราช พุทธศักราช ๒๕๖๔ เสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูต
เครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นต้น