ทรงค้ำจุนรากฐานการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงสายวิชาชีพขั้นสูง เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียน
“มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดี”
ทรงพระราชดำริให้เยาวชนของประเทศได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งโรงเรียนทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๕ แห่ง
ทรงห่วงใยนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำ
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๒
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็น
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
และพระราชทานทุนแก่เยาวชนได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ทั้งยังเปี่ยมด้วย
พระเมตตาต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นสถานศึกษาและเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป
เช่น โรงเรียนราชวินิต มัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น