ทรงจรรโลงคุณภาพชีวิตทั่วถิ่นที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
หลากหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น
พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่ทรงสืบสานแนวพระราชดำริ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากกรมราชทัณฑ์
ได้พระราชทานโอกาสแก่ผู้พ้นโทษในปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ กว่า ๓๐,๐๐๐ ราย เพิ่มทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้ลงมือทำ และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ต่อมาได้ขยายผลไปสู่ประชาชนที่มีความสนใจทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว ณ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่
ในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมสนองพระราชดำริใต้เบื้องพระยุคลบาทพัฒนาเส้นทางไปยัง
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
เช่น พัฒนาทางหลวงชนบทไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่