ทรงรวมใจจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรวมใจจิตอาสาทั่วประเทศ
จนเกิดความก้าวหน้าของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ปัจจุบันได้แผ่ขยายการทำความดีอย่างกว้างขวางและลงลึกอย่างมีคุณภาพ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔
เพื่อผลิตวิทยากรและครูฝึกจิตอาสาที่สามารถ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
เป็นต้นแบบการประพฤติปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาที่ดี และกระจายการฝึกอบรมรุ่นต่อไปทั่วประเทศ
ตลอดจนมีการต่อยอดขยายผล ตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ บางเขน
กรมทหารราบที่ ๑๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน
เพื่อสร้างเยาวชนและประชาชนจิตอาสา
เป็นรากฐานของคนดีที่ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน