ทรงเชี่ยวชาญเรื่องการบิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “นักบิน” ที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาชาญ
ทรงขับอากาศยานหลากหลายแบบทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์
ด้านการบินทหาร ทรงศึกษาหลักสูตรวิทยาการการบินของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาเทคนิคการบินจากสหรัฐอเมริกา
ทรงพระกรุณาปฏิบัติหน้าที่ครูการบินของกองทัพอากาศไทย
และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายกิตติบัตรครูฝึกการบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง
ด้านการบินพาณิชย์ ทรงสำเร็จหลักสูตรและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ
ทรงได้รับใบ Certified Aircraft Type Boeing 737-400 และทรงสำเร็จหลักสูตรกัปตัน
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ทรงจัด “เที่ยวบินพิเศษมหากุศล” หลายวาระโดยทรงทำการบินเป็นนักบินที่ ๑
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลนำเงินสมทบทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
เพื่อพัฒนากิจการบินในภาพรวมของไทยให้เจริญก้าวหน้า
เช่น เส้นทางบิน M904 เพื่อให้การเดินทางระหว่างประเทศไทย-ประเทศออสเตรเลีย
ที่ระดับความสูงใหม่สามารถประหยัดเวลาและพลังงานได้มากยิ่งขึ้น