ทรงเปรมปรีดิ์อุปถัมภ์ทุกศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก
ทรงส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนาในประเทศได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนอย่างกว้างขวาง
แม้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นขัตติยโบราณราชประเพณีครั้งสำคัญแห่งราชอาณาจักร
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลทุกศาสนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธี
และทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี
และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในหลายโอกาส
ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีสำคัญของศาสนาต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี
เช่น ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง และพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม
ทุกเดือนมกราคม จะเสด็จออกให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายสิ่งของเครื่องพิธี และพระราชทานเงินพระบรมราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์
และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย เป็นต้น
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณประชาชนทุกศาสนาจึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรม