ทรงเปิดมรรคาการสัญจร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งของประเทศ
ในอดีตเมื่อครั้งทรงรับราชการทหาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ที่ยังไม่มีทางสัญจร
เพื่อทรงคุ้มกันเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนน แม้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีผู้ก่อการร้าย
เช่น เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ทรงร่วมลาดตระเวนบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านสมเด็จใหม่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และทอดพระเนตรการก่อสร้างถนน สายทุ่งสมอ-เขาค้อ
ในครั้งนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มโจมตีเฮลิคอปเตอร์คุ้มกัน
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทรงร่วมสำรวจภูมิประเทศและทรงคุ้มกันเจ้าหน้าที่
เพื่อก่อสร้างถนน ปัจจุบันคือทางสายบ้านแม่ตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
จวบจนปัจจุบัน ทรงสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการใช้เส้นทางคมนาคมสายสำคัญทั้งทางบกและทางราง
เช่น สะพานพระราม ๔ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้น
ยังความปลาบปลื้มแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้