ทั่วปฐพินพระราชทานสุข

ในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยทุกข์ร้อน ล้วนอยู่ในพระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานในพระองค์เร่งบรรเทาทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขทุกพื้นที่
เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติ ถุงยังชีพพระราชทานจะไปถึงยังพื้นที่ประสบเหตุอย่างรวดเร็วเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยิ่งทวีความรุนแรงทุกขณะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมรับมือการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยให้กลับเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
ตลอดจนพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล
เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
เป็นการแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
นอกจากนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโรงครัวพระราชทาน
ไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปด้วยกัน