ธ องอาจสง่าเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน
เครือรัฐออสเตรเลีย จากนั้นทรงศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
ทรงเริ่มรับราชการทหารเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๘
ทรงพัฒนากิจการด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศให้ก้าวหน้าเป็นลำดับ
ทรงนำความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านยุทธวิธี ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
หลายครั้งทรงร่วมลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนซึ่งมีการปะทะกัน เพื่อทรงบังคับบัญชาคลี่คลายสถานการณ์
และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
เช่น พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทรงนำกำลังทหารออกลาดตระเวนบริเวณบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย เนื่องจากถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้ายจนบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ทรงใส่พระราชหฤทัยในระเบียบวินัยและความเป็นศรีสง่าของทหาร
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น ดังปัจจุบันปรากฏ
ภาพความสง่างามเข้มแข็งของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
และเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั่วประเทศ